Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Obowiązuje od dnia 25.10.2020 Wersja 1.0 www.odart.pl 

Artykuł I. Definicje 

Administrator (Serwis) – Ostry Dyżur Artystyczny Spółka z o.o. zarejestrowana w Koszalinie w Krajowym Rejestrze Sądowym z siedzibą w Kołobrzegu. 

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 

Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

RODO (GDPR, DSGVO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.odart.pl. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce. 

Artykuł II. Administrator Danych Osobowych Administratorem danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Ostry Dyżur Artystyczny Spółka z o.o. zarejestrowana w Koszalinie w Krajowym Rejestrze Sądowym z siedzibą w Kołobrzegu, zwana dalej Spółką. Dane Spółki:, ul. Słowińców 1 78-100 Kołobrzeg. 

Artykuł III. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 

Artykuł IV. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie 

Korzystanie z serwisu Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora: 

  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w tym w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą; 
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw; Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Rejestracja w serwisie Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. 

Użytkownicy zakładający konto w Serwisie są zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak:

• login 

• imię i nazwisko, 

• adres korespondencyjny 

• adres email 

• numer telefonu 

Powyższe dane zostaną wprowadzone automatycznie do bazy osobowej użytkowników Serwisu. 

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; 

• w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw. 

• Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Istnieje możliwość, że Serwis będzie zmuszony ujawnić informacje o użytkowniku, gdy jest to wymagane przez prawo, w przypadku wezwania do sądu lub innego procesu prawnego, lub jeśli ujawnienie jest zasadnie konieczne, aby: 

• zbadać, zapobiec lub podjąć działania w związku z podejrzeniem lub faktyczne nielegalne działania lub pomoc rządowym organom ścigania, 

• egzekwować nasze umowy z użytkownikiem, 

• egzekwować wymogi ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

• egzekwować wymogi rozporządzenia RODO, 

• badać i bronić się przed roszczeniami lub zarzutami stron trzecich, 

• chronić bezpieczeństwo lub integralność naszej usługi, 

• wykonywać lub chronić prawa i bezpieczeństwo Spółki, Użytkowników lub innych osób. Powiadomimy w miarę możliwości każdą osobę o prawnych żądaniach dotyczących ich danych osobowych, gdy jest to uzasadnione naszym zdaniem, chyba że jest to zabronione przez prawo lub nakaz sądowy lub gdy żądanie jest nagłe. Możemy sprzeciwić się takim żądaniom, gdy uważamy, według naszego uznania, że prośby są wyolbrzymione, niejasne lub nie pochodzą od odpowiedniej władzy, ale nie obiecujemy kwestionować każdego żądania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego autorskich praw majątkowych autorskich praw osobistych lub jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu publikacją jego fotografii na stronach Serwisu. Zgodnie z powyższym Spółka jest zwolnione od odpowiedzialności dotyczącej jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu naruszeń autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych lub innych praw tych osób. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw w wyniku publikacji przez użytkownika fotografii, analiz lub komentarzy w Serwisie, wyłącznie użytkownik będzie zobowiązany do poniesienia kosztów ewentualnego postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Portale społecznościowe Serwis, po uzyskaniu dobrowolnej i wycofywalnej zgody użytkownika może publikować fotografie użytkowników na publicznych profilach serwisów społecznościowych, w tym Facebook, Instagram, Twitter i Youtube. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką. 

Użytkownik zakładając konto w Serwisie wskazuje unikalny identyfikator i hasło służące do korzystania z Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w portfolio osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia identyfikatora lub hasła.. 

Komunikacja pomiędzy Serwisem a użytkownikami 

Przechowywane dane mogą być wykorzystywane do komunikacji między Spółką i Serwisem a Użytkownikiem dotyczącej: 

• sprzedaży dzieł i usług

• informacji i promocjach

• innych wydarzeń związanych z charakterem Serwisu 

Serwis kontaktuje się z użytkownikami za pomocą adresu email, wydarzeń, informacji na stronach Serwisu, wiadomości portalowych oraz ankiet. Wiadomości dotyczą działania serwisu, uaktualnień, bezpieczeństwa, poprawek, instrukcji oraz zarówno własnych jak i partnerów materiałów promocyjnych. 

Komunikacja E-Mail 

Spółka w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się za pośrednictwem adresu email, które są niezbędne do zrealizowania prośby użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na koncie użytkownika. Spółka jest uprawniona do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników. 

Jakie akcje powodują gromadzenie danych? 

Zbieramy dane wtedy, gdy użytkownik publikuje zdjęcia do sprzedaży, publikuje komentarze do zdjęć, wypełnia formularze i ankiety oraz kupuje dzieła. 

Logujemy wizyty użytkownika i wyświetlanie stron w Serwisie, dotyczy to również statystyk użytkownika jak i urządzeń mobilnych. Monitorujemy użycie treści, aplikacji mobilnych i ich instalacje. Używamy loginów, ciasteczek, informacji o urządzeniach oraz mamy podgląd IP każdego Użytkownika. 

Pliki cookies oraz podobna technologia 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.). Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Pliki te zapamiętują towary dodane do koszyka, czy dostosowują treści strony do zainteresowań Użytkownika. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Serwisu, co umożliwia nam rozwijanie Serwisu zgodnie z preferencjami naszych Klientów. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu z serwisu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują: • 1P_JAR używany przez usługę Google reCaptcha • _ga używane przez Google Analytics do rozróżniania użytkowników • __utma : Ciasteczko informuje, ile razy odwiedzający wszedł na Serwisu • __utmb : Ciasteczko informuje, jak długo trwa wizyta na stronie internetowej • __utmc : Ciasteczko informuje, jak długo trwa wizyta na stronie internetowej. Wygasa ona po zakończonej sesji • _utmz : Ciasteczko informuje skąd pochodzi Użytkownik Cookies innych witryn: Facebook, Twitter, Youtube mogą wysyłać cookies przydatne do dzielenia się treściami w sieciach społecznościowych lub do opracowania statystyk w sprawie dostępu. Obecność, liczba i status tych ciasteczek może zależeć od korzystania z danej platformy przed wizytą Serwisu lub w jej trakcie. Proszę zapoznać się z polityką zarządzania ciasteczkami sieci społecznościowych na danych stronach internetowych. Analityka plików cookie: Do analizy korzystania z naszej strony internetowej jest wykorzystywany Google Analytics. Dostawca usług analitycznych generuje informacje statystyczne i inne informacje na temat korzystania z witryny za pomocą plików cookie. Pliki cookie używane przez Serwis mają następujące nazwy: _ga, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz i __utmv. Informacje generowane w Serwisie służą do tworzenia raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności dostawcy usług analitycznych jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/policies/privacy/. Blokowanie plików cookie: Jeżeli zablokujesz ciasteczka w większości przypadków nie będziesz mógł zalogować się na strony internetowe i będzie to mieć negatywny skutek na użyteczność stron, z powodu braku możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie. Usuwanie plików cookie: Użytkownik może usunąć ciasteczka już zapisane na twoim komputerze. 

Artykuł V. Okres przetwarzania danych osobowych 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

• zakończenia wykonywania umowy, 

• wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, 

• zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

Artykuł VI. Uprawnienia użytkownika 

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie, w tym na adres email: biuro@odart.pl. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych). 

Informacje szczegółowe Użytkownicy, którzy utworzyli konto mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych w profilu lub poprzez kontakt za pośrednictwem adresu email biuro@odart.pl 

• skasowanie danych: Spółka skasuje wszystkie lub część wskazanych danych do 3 dni roboczych, takich jak: zdjęcia, komentarze, posty, artykuły. 

• zmianę i korektę danych: Część danych może być zmieniona i poprawiona w profilu Użytkownika. 

• częściowe lub całościowe wycofanie zgody na przetwarzanie danych za pośrednictwem adresu email biuro@odart.pl

 • prawo Użytkownika do sprawdzenia danych używanych przez Spółkę 

Zamknięcie konta 

Jeżeli zdecydujesz się na zamknięcie konta musisz wysłać informację na adres email biuro@odart.pl, twoje konto zostanie skasowane w przeciągu 3 dni roboczych. 

Artykuł VII. Odbiorcy danych 

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Spółka nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Spółka zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. 

Artykuł VIII. Przekazywanie danych poza EOG 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 

• współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 

• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, 

• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, 

• w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. 

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. 

Artykuł IX. Bezpieczeństwo danych osobowych Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, 

• uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, 

• adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,

 • dokładne i aktualne, 

• nie przechowywane dłużej niż to niezbędne, 

• bezpiecznie przechowywane, • 

nie transferowane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez odpowiedniej ochrony. 

W celu lepszego zabezpieczenia konta użytkownika rekomendowane jest:

 • stosowanie złożonego hasła zabezpieczającego dostęp do konta uniemożliwiającego w prosty sposób odgadnięcie go przez osoby trzecie. Takie hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne. 

• zachowanie loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności nieprzekazywanie danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim 

• wylogowanie się z Serwisu po każdej zakończonej sesji (dodawaniu i ocenie zdjęć, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony odart.pl. Wylogowanie ze strony odart.pl nastąpi po kliknięciu w „Wyloguj” w Waszym Menu Głównym, które jest umieszczone na górze strony 

• korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularne skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów 

• korzystaniu z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów przez Użytkownika rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które Użytkownik podaje w trakcie korzystania z konta. 

• jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, nie powinien zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

Artykuł X. Zmiany polityki prywatności Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Dane kontaktowe Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@odart.pl lub adres korespondencyjny: Ostry Dyżur Artystyczny Słowińców 1 78-100 Kołobrzeg POLAND

Opuszczając stronę, tracisz okazję do skorzystania z wyjątkowej oferty na budowę strony!

Własna strona internetowa? Dobra decyzja! Oferujemy profesjonalne budowanie stron już od 800 zł! Zapisz się na darmową wycenę.

  • 150 motywów do wyboru
  • Generowanie treści, loga i grafik
  • Podpięcie analityki
  • Domena, SSL i serwer
  • Dostosowanie wyglądu motywu
  • System subskrypcyjny